Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Lärarnas status viktigast för stockholmarna

Skolbarn_600x200

15 aug 2013, 13.45 Inför skolstarten önskar sig stockholmarna en höjning av läraryrkets status. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm om skolans viktigaste frågor. På andra plats kom färre elever i varje klass som framförallt kvinnorna tycker är viktigt, medan männen prioriterar ökad kontroll av friskolor.

I undersökningen rangordnas de 12 viktigaste skolfrågorna inför nästa års val. Viktigast var att höja statusen på läraryrket, vilket 65 procent önskade.

-          Debatten om läraryrkets status har fått starkt genomslag i opinionen som en lösning på skolans utmaningar, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Ökad kontroll och krav på friskolor och dess kvalitet hamnar först på en fjärde plats, men bland ungdomarna som går i skolan – eller just har gått ut – är frågan ännu viktigare. De yngre i undersökningen anser att ökad kravkontroll på friskolor är den näst viktigaste frågan inom skolan just nu. Även männen prioriterar frågan och sätter den på andra plats. Bland kvinnorna hamnar den först på sjätte plats.

-          Efterspelet kring JB-konkursen och uppmärksamheten kring brister i bland annat betygsättningen på vissa friskolor har lyft frågan kring att kraven måste öka på friskolorna. Intressant är att många unga som nyligen lämnat skolan har en stark åsikt i frågan, kommenterar Axel Lagerbielke.

Bristen på utbildade lärare bekymrar också de yngre som också efterfrågar ett rättvisare betygssystem. Båda dessa frågor har högre prioritet bland ungdomar än bland äldre. Rättvisare betygssystem är den fjärde viktigaste frågan för de yngre. Bland alla svarande hamnar frågan först på en tionde plats.

-          Ungdomarnas kritik mot skolan skiljer sig mot de äldre. De upplever att betygsystemet och bristen på behöriga lärare är ett större problem än vad andra grupper ser, kommenterar Axel Lagerbielke

I juni 2013 svarade 1089 slumpmässigt utvalda respondenter från Stockholms län på en enkät om de viktigaste frågorna inför valet 2014. Av dessa tyckte 441 att skolan var en av de viktigaste frågorna vilket placerade skolan på en fjärde plats bland de viktigaste frågorna. De som prioriterade skolan som fråga fick sedan svara på vilka frågor inom skolan som de tyckte hade högst prioritet, vilket presenteras ovan.