Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Kritik mot trafiksituationen

Trafik

3 juni 2014, 10.06 Stockholmarna är kritiska mot trafikläget i Stockholm. En stor majoritet som reser med buss eller bil anser att framkomligheten i trafiken är dålig eller mycket dålig idag och mer än var tredje anser att den blivit sämre det senaste året. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm om stockholmarnas syn på trafikläget.

Bland de som färdas med bil eller buss anser 58 procent att framkomligheten i Stockholmstrafiken är dålig eller mycket dålig idag, 42 procent tycker att den är bra. Samtidigt visar undersökningen att 36 procent tycker att den blivit sämre än för ett år sedan. Bara 7 procent tycker att den är bättre.

- Under 2014 pågår upprustningar av trafiknätet på många håll i Stockholm vilket påverkar framkomligheten negativt. Samtidigt ökar Stockholms befolkning med en busslast och nya 34 fordon varje dag. Det bidrar också till ett ökat tryck i trafiken och sämre framkomlighet som följd, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Även cykelmiljön är stockholmarna kritiska mot. 23 procent av cyklisterna tycker att cykelmiljön blivit sämre mot 12 procent som tycker att den blivit bättre. 52 procent tycker att den är lika som för ett år sedan. Bland boende i Stockholms stad är det fler som är kritiska mot både cykelmiljön och framkomligheten för cyklister.

- Trots stora satsningar på cykelmiljön anser många cyklister att den blivit sämre, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Fakta från Trafikverket om vägarbeten i Stockholm som påverkar trafiken

http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Lansvisa-nyheter/Stockholm/2014-04/Trafikforbattrande-atgarder-i-Stockholm-2014–vag–och-spararbeten-som-medfor-trafikstorningar/