Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Ökat förtroende för alliansen i valets viktigaste frågor i Stockholm

17 feb 2014, 12.39 Sedan i juni 2013 har oppositionens försprång i förtroende minskat i de viktigaste frågorna för väljarna i Stor-Stockholm. Samtidigt är det fler som tagit ställning. Fortfarande toppar sjukvården som viktigaste fråga följt av skolan, bostäder, äldreomsorg och kollektivtrafik. Det visar en undersökning från Opinion Stockholm.

Oppositionen har fortfarande ett kraftigt försprång i förtroende i de viktigaste frågorna för väljarna i Stor-Stockholm. Idag skiljer det 10,2 procent mellan alliansen och den rödgröna oppositionen i när det gäller förtroende. Det är en minskning med 4,6 procent sedan i juni. Störst förtroende har Alliansen inom skolan, men förtroendet har ökat mest inom sjukvård och kollektivtrafik sedan i juni 2013. Samtidigt har de rödagröna blocket tappat mest i förtroende inom bostäder.

  M+Fp+Kd+C Sd S+V+Mp Osäker/Inget
 Sjukvård 33 (27) 3 (3) 44 (44) 20 (26)
 Skola 35 (34) 3 (3) 39 (40) 23 (23)
 Bostad 31 (28) 5 (2) 39 (43) 25 (27)
 Äldreomsorg   28 (27) 4 (3) 39 (42) 29 (28)
 Kollektivtrafik 30 (25) 2 (3) 47 (46) 21 (26)
 Genomsnitt 31,4 (28,2) 3,4 (2,8) 41,6 ( 43) 23,6 ( 26)
 

 Fråga: Vilket parti har du störst förtroende för inom följande områden?

- De rödgröna har ett stort övertag i förtroende i de viktiga frågorna i Stockholm, men alliansen knappar in. Löfte om t-bana och mer pengar till sjukvården kan vara några förklaringar till ökningen för Alliansen, kommenterar Axel Lagerbielke, Opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

När det är sju månader kvar till valen i Stockholm är sjukvården fortfarande den viktigaste frågan, men att skolan är det område som ökat mest i betydelse sedan i juni då en liknande mätning gjordes. Sedan i somras har vinster i välfärden inom skola, sjukvård och omsorg ökat i betydelse, samtidigt Stockholmarna kräver mer resurser i form av mer personal inom vård och omsorg samt ökad lärartäthet.

- Den senaste debatten om skolan efter Pisa-undersökningen har gett tydligt utslag i opinionen i Stockholm. Tidigare var kraven på ökad kontroll av privata utförare en prioriterad fråga, nu efterfrågas begränsningar av vinster i välfärden, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Bostadsfrågan, som tidigare kom på andra plats, har tappat och är idag den tredje viktigaste frågan. Här är det fler kommunala hyresrätter som engagerade flest. Inom kollektivtrafiken är det t-banan följt av bättre tvärförbindelser och inom äldreomsorgen är det mer personal och ökad kvalitet i hemtjänsten som betyder mest.

 

Område Viktigaste sakfrågan inom området Näst viktigaste sakfrågan Tredje viktigaste sakfrågan

1

 Sjukvård Personalbristen generellt   inom vården Begränsa möjligheterna till   vinstutdelning för privata utförare Brister i akutsjukvården

2

 Skola Färre elever i varje klass Mer resurser för elever med   särskilda behov Höja läraryrkets status

2

 Bostadsbrist Bygga   kommunaltägda   hyresrätter Subventionera   byggandet av hyresrätter Enklare   regler för nybyggnation

3

 Äldreomsorg Mer personal/längre   omsorgstid per patient Höja kvaliteten på   hemtjänsten Begränsa möjligheternatill vinstutdelning för   privata utförare

Kollektivtrafik Utbyggd t-bana Bättre tvärförbindelser Bättre turlistor

Fråga: Vilka frågor är viktigast för dig inför valen 2014 i Stor-Stockholm?                          

Uppfattningen om de olika frågornas betydelse skiljer sig mellan åldrarna. Yngre under 25 år anser att bostadsbristen och ungdomsarbetslösheten är viktigare medan 36−45-åringar prioriterar skolan. Viktigast för pensionärerna är äldreomsorgen. Generellt sett har skolan ökat i betydelse bland samtliga åldersgrupper medan bostadsbristen har tappat något.

- De olika sakområdenas betydelse har en stark koppling till var man befinner sig i livet. Oavsett ålder engagerar skolan alla, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Skillnaderna mellan könen är små. Kvinnorna har generellt sätt ett starkare engagemang i flera frågor, med fokus på framförallt de ”mjuka” områdena såsom sjukvård, äldreomsorg och skola. Männen är mer engagerade än kvinnorna i bostadsfrågan.

Fakta undersökningen

Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet Opinion Stockholm i december 2013 och första veckan i januari 2014. En motsvarande undersökning gjordes i juni 2013. Då gjordes den i två steg. I första undersökningen fick respondenterna uppge vilken fråga, utan fasta alternativ, de tyckte var viktigast för dem i Stor-Stockholmsvalen. De öppna svaren blev grunden för svarsalternativen i den kvantitativa undersökningen som följde därefter i juni 2013 och nu i december/januari. Totalt svarade ett slumpmässigt urval av 1 080 invånare i Stor-Stockholm på enkäten i december och januari.