Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Sjukvården viktigast inför valet 2014 i Stockholm

Sjukhus

3 juli 2013, 08:00 Sjukvården följt av bostadsbristen, äldreomsorgen, skolan och kollektivtrafiken är de viktigaste frågorna för stockholmarna i 2014 års val i Stor-Stockholm, enligt en färsk undersökning från Opinion Stockholm. Även om skillnaderna är stora mellan de olika åldersgrupperna är en fråga viktig för alla − nämligen bostadsbristen.

Sjukvården var det område som flest angav, 54 procent, som en av de viktigaste frågorna inför nästa års val. När respondenterna sedan fick delge vilken fråga inom sjukvården som var viktigast uppgav de flesta personalbristen följt av brister inom akutsjukvården och begränsande av vinstmöjligheter för vårdgivare.

−        Den senaste debatten om personalbristen inom sjukvården och vinster inom välfärden har gett tydliga utslag i opinionen, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Bostadsfrågan, som kom på andra plats, ansåg 45 procent av stockholmarna vara en av de viktigaste frågorna i nästa års val i Stockholm. Kommunala hyresrätter[1] var den sakfråga som engagerade flest. Inom äldreomsorgen, som 42 procent ansåg vara en av de viktigaste frågorna, var kvaliteten i fokus. Där efterfrågar väljarna mer personal och bättre hemtjänst. På femte plats bland de avgörande frågorna kom kollektivtrafiken där bättre tvärförbindelser och en utbyggd t-bana var viktigast.

−        Det är överraskande att både bostadsbristen och kollektivtrafiken är mer prioriterade än exempelvis miljön, integrationen och ungdomsarbetslösheten, som hamnade längre ned på listan bland de viktigaste områdena inför valen 2014, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Uppfattningen om de olika frågornas betydelse skiljer sig mellan åldrarna. Yngre under 25 år anser att bostadsbristen och ungdomsarbetslösheten är viktigast medan 36−45-åringar prioriterar skolan. Viktigast för pensionärerna är äldreomsorgen.

−        De olika sakområdenas betydelse har en stark koppling till var man befinner sig i livet. Oavsett ålder är bostadsbristen en fråga som engagera alla, kommenterar Axel Lagerbielke på Opinion Stockholm.

Skillnaderna mellan könen är små. Kvinnorna har generellt sätt ett starkare engagemang i flera frågor, med fokus på framförallt de ”mjuka” frågorna såsom sjukvård, äldreomsorg och skola. Männen är mer engagerade än kvinnorna i frågor som rör kollektivtrafik, infrastruktur och Stockholms stadsutveckling.

Fakta undersökningen

Undersökningen är gjord av opinionsinstitutet Opinion Stockholm i juni 2013 och är gjord i två steg. I första undersökningen fick respondenterna uppge vilken fråga, utan fasta alternativ, de tyckte var viktigast för dem i Stor-Stockholmsvalen. De öppna svaren blev grunden för svarsalternativen i den kvantitativa undersökningen som följde därefter. Statistiken i det här pressmeddelandet baseras på den andra, d.v.s. den kvantitativa, undersökningen. Totalt svarade ett slumpmässigt urval av 1 089 invånare i Stor-Stockholm på enkäten.[1] Resultatet baseras på svar från Opinion Stockholms Bostadsundersökning i maj 2013.