Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Stora effektivitets- och miljövinster med bättre tvärförbindelser

Tvärbana

3 oktober 2013, 09.46 Ny undersökning från Opinion Stockholm visar att bättre tvärförbindelserna skulle minska restiden för en majoritet av Stockholms pendlare och att en stor del av de som idag tar bilen skulle åka kollektivt.

Idag pendlar cirka 1 miljon stockholmare och varannan reser till någon annan kommun i länet. Totalt pendlar vi i snitt 59 minuter varje dag, en ökning med 8 minuter sedan 2011.*1 Opinion Stockholms undersökning visar att 60 procent av pendlarna skulle kunna korta ned sin restid om tvärförbindelserna vore bättre. Hela 42 procent av dem skulle kunna spara mer än 21 minuter varje dag och 9 procent skulle korta ned restiden med 41 minuter eller mer. Av samtliga svarande uppgav 40 procent att bättre tvärförbindelser inte skulle påverka restiden.

-          Cirka 250 000 stockholmare skulle kunna spara mer än 21 minuter varje dag med bättre tvärförbindelser. 60 000 av dessa skulle kunna korta ned restiden med mer än 41 minuter. Bättre tvärförbindelser skulle alltså innebära stora effektivitetsvinster för samhället, men kanske framförallt livskvalitet för alla pendlare som skulle kunna spara flera timmars restid varje vecka, kommenterar Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

Vidare uppger 17 procent att de tar bilen varje dag till följd av dåliga tvärförbindelser. Bland de som bor i kommuner utanför Stockholms stad är siffran 22 procent. Störst behov av tvärförbindelser finns i kommuner som Täby, Österåker, Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Haninge och Nykvarn. Där tar upp till var tredje bilen varje dag på grund av bristande tvärförbindelser.

-          Resultaten visar att cirka 170 000 personer i Stor-Stockholm tar bilen varje dag istället för att åka kollektivt till följd av brister i tvärförbindelserna. Det riskerar att påverka miljön negativt och skapa onödig trängsel på vägarna, säger Axel Lagerbielke, opinionsanalytiker på Opinion Stockholm.

När det kommer till hur stockholmarna vill förbättra tvärförbindelser så uppger 40 procent t-bana och 37 procent nya busslinjer. De i Stockholms stad efterfrågar t-bana mest medan de i kranskommunerna efterfrågar nya busslinjer. Starkast stöd för fler busslinjer finns i de kommuner där flest tar bilen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i september 2013 och baseras på 1036 svar från en webbpanel som representerar invånarna i Stockholms län. Panelen är slumpmässigt rekryterad till 95 procent. Övriga 5 procent är självrekryterade.

*1 Nutid och framtid – om stockholmsregionens framtid, rapport från Länsstyrelsen sep 2013