Bli Medlem!

Opinion Stockholm är ett oberoende opinionsinstitut med fokus på medborgardialog i Stor-Stockholm. På uppdrag genomför vi undersökningar och medborgardialoger. Vi bidrar även själva till att skapa dialoger genom att lyfta medborgarnas egna åsikter för ett bättre Stor-Stockholm.

Vad är Opinion Stockholm?  

Vi är ett oberoende opinionsinstitut med ambitionen att bidra till Stockholms utveckling.

Vilka ligger bakom Opinion Stockholm?

Bakom Opinion Stockholm står några entreprenörer som själva brinner för Stockholms utveckling. Initiativtagare är Lars Andersson, som har många års erfarenhet från marknadsundersökningsbranschen, och Axel Lagerbielke, entreprenör och konsult inom kommunikationsbranschen.

Vad erbjuder Opinion Stockholm?

Vi skapar insikter om medborgarnas attityder och behov, vilka kan användas som underlag vid beslut och förslag samt användas i den externa kommunikationen för opinionsbildning och varumärkesskapande PR.

Vi erbjuder kvalitativa dialoger utifrån ett representativt urval av medborgare. Det kan användas för att testa förslag i tidiga skeden samt identifiera åsikter och attityder kring viktiga frågor.

Vi genomför kvantitativa undersökningar med vår webbpanel, inom delar av en kommun, i hela kommuner, inom en viss grupp medborgare eller i hela Stor-Stockholm.

Hur är Opinion Stockholms panel rekryterad?

Opinion Stockholms panel har en del som är rekryterad, dvs vi har slumpmässigt rekryterat deltagare till panelen, och i en del  har deltagare själva anmält sitt intresse. I vissa undersökningar används hela panelen och i andra delar av den. I varje undersökning säkerställs att fördelningen är representativ gällande demografi, geografi, kön etc.

Är jag anonym som medlem?

Opinion Stockholm garanterar din anonymitet och att all information du lämnar till oss kommer att behandlas konfidentiellt. Vi följer regler och riktlinjer för lagring av personlig information enligt Personuppgiftslagen (PUL), samt övriga gällande riktlinjer för undersökningsbranschen (SMIF och ESOMAR) gällande sekretess och dataskydd. Vi lämnar inte under några omständigheter ut personlig information om dig till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande. Vi kommer inte att försöka sälja något till dig eller att sälja vidare din personliga information. Vi arbetar inte med telemarketing eller direktmarknadsföring, utan arbetar uteslutande med marknadsundersökningar och är därför enbart intresserade av dina åsikter och vanor kopplade till ett marknadsundersökningsprojekt.

Hur används mina svar?

Informationen vi får av dig kommer endast att användas i marknadsundersökningssyfte. Vi respekterar utan förbehåll ditt beslut att delta i en undersökning eller inte, att svara på specifika frågor eller att avbryta ditt deltagande.

Vilka är med i panelen?

Opinion Stockholms webbpanel är gratis och frivilligt och erbjuds till alla i Stor-Stockholm som är över 16 år.

Kan jag avsluta panelmedlemskapet? 

Du kan när som helst avsluta sitt medlemskap.

Hur blir jag panelmedlem?

Du registrerar dig via Opinion Stockholms webbsida. Vid registreringen ombeds deltagaren att uppge en permanent e-postadress där han/hon kan bli kontaktad.

Vilka förpliktelser har jag som panelmedlem?

Deltagaren är skyldig att svara uppriktigt och objektivt i de frågeformulär/undersökningar som Opinion Stockholm bjuder in medlemmen att delta i. Varje enskild deltagare är endast tillåten att ha ett konto. Deltagaren får inte kopiera, sprida eller vidarebefordra frågorna till tredje part helt eller delvis, varken gratis eller mot betalning.